Regulamin - Tatra House Pensjonat

Regulamin


 Informujemy Państwa z wyprzedzeniem, iż dbając o komfort naszych gości, w Tatra House obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz przebywania zwierząt domowych. Palenie papierosów możliwe jest na zewnątrz Pensjonatu w wyznaczonych miejscach.
 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Ten Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupu towarów i usług, które dostępne są pod adresem www.krzeptowki.pl a także podczas bezpośredniego kontaktu z recepcją Pensjonatu Tatra House w Zakopanem. Sprzedaż towarów i usług prowadzona jest przez KRZEPTÓWKI Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Krzeptówki Boczne 6, 34-500 Zakopane, (jest to jednocześnie adres do doręczeń), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS, pod numerem KRS 0000868710, NIP 7361734810, REGON 38749237400000, adres poczty elektronicznej: info@krzeptowki.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 501 510 510 (opłata zgodnie z aktualnym cennikiem operatora, jak za standardowe połączenie), zwany dalej - Regulamin.
 2. Zaakceptowanie Regulaminu jest dobrowolne, ale wymagane do utworzenia Konta i/lub złożenia przez Klienta Zamówienia. Złożenie przez Klienta zamówienia przes stronę lub telefon jest równoznaczne z akceptacją zasad Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania wszelkich zawartych w Regulaminie zasad.
 3. W rozumieniu przepisów prawa cywilnego, złożone przez Klienta Zamówienie stanowi Ofertę. Dostępność produktów i usług na stronie internetowej nie jest równoznaczna z dostępnością tych produktów w rzeczywistości, dlatego dopiero wysłanie do Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakresu zamówienia możliwego do realizacji stanowi przyjęcie Oferty.
 4. Niezbędne wymagania techniczne do korzystania z usług to dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego. By serwis mógł poprawnie funkcjonować, Użytkownik musi mieć aktywne udostępnianie plików cookies.

II. Pojęcia użyte w tym Regulaminie mają następujące definicje/znaczenie:

 1. SPRZEDAWCA – oznacza:

KRZEPTÓWKI Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Krzeptówki Boczne 6, 34-500 Zakopane, (jest to jednocześnie adres do doręczeń), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS, pod numerem KRS 0000868710, NIP 7361734810, REGON 38749237400000, adres poczty elektronicznej: info@krzeptowki.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 501 510 510 (opłata zgodnie z aktualnym cennikiem operatora, jak za standardowe połączenie)

 1. UMOWA SPRZEDAŻY – oznacza: umowę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotyczy sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Zamawiającego, Produktów lub Usług za zapłatą Ceny (Cena może być powiększona o ewentualne opłaty dodatkowe, których dokładne wyliczenie podane jest do wiadomości Zamawiającego w trakcie składania zamówienia), zawierana jest pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą poprzez środki porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa przede wszystkim Produkt lub Usługę wraz z jego głównymi cechami i Ceną i inne istotne warunki. Istnieje także możliwość zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym poprzez Porozumienie z pominięciem procedury zawartej w tym Regulaminie a zawarcie takiej Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone wiadomością e-mail.
 2. ZAMAWIAJĄCY (zwany również KLIENTEM)– oznacza: pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która dokonała rezerwacji na stronie www.krzeptowki.pl, oraz zaakceptowała Regulamin i złożyła Zamówienie.
 3. UŻYTKOWNIK – oznacza: każda osoba fizyczna korzystająca ze strony www.krzeptowki.pl.
 4. TOWAR/ PRODUKT – oznacza: dostępna na stronie www.krzeptowki.pl ruchoma rzecz lub usługa, która stanowi przedmiot Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.
 5. CENA – oznacza: kwota widoczna na stronie www.krzeptowki.pl, podana w walucie złotych polskich lub w innej walucie, wynagrodzenie brutto (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług) należne Sprzedawcy z tytułu przeniesienia własności Produktu na Zamawiającego (podstawą przeniesienia jest Umowa Sprzedaży). Cena nie uwzględnia dodatkowych kosztów - chyba, że została zastosowana Promocja i taka informacja jest umieszczona na stronie.
 6. DZIEŃ ROBOCZY – oznacza: jeden dzień w okresie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. PROMOCJE – oznacza: niestandardowe (szczególne) warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach przedstawionych w ramach strony www.krzeptowki.pl, dotyczą specjalnej oferty Sprzedającego, obowiązującej w określonym czasie, z których Zamawiający ma możliwość skorzystania na określonych przez Sprzedającego zasadach.
 8. ZAMÓWIENIE – oznacza: oświadczenie woli Zamawiającego równoznaczne z wyrażeniem bezpośredniej woli zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, składane poprzez środki porozumiewania się na odległość, określające Produkty lub Usługi, które zamierza kupić Zamawiający i dane Zamawiającego konieczne dla zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Zamawiającego. Każde zamówienie Klienta jest Ofertą.
 9. KONTO - oznacza: utworzone poprzez rejestrację indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą Konta Zamawiający dokonuje Zamówień i ma możliwość zarządzania danymi, które podał podczas procesu rejestracji.
 10. LOGIN - oznacza: adres e-mail, który Zamawiający podał na etapie rejestracji i który umożliwia zalogowanie się do Konta na stronie www.krzeptowki.pl
 11. HASŁO – oznacza: ciąg znaków alfanumerycznych, który jest niezbędny do zalogowania się i autoryzacji dostępu do Konta. Hasło określa Klient w trakcie Rejestracji podając Hasło dwukrotnie by uniknąć ewentualnych pomyłek. Klient zobowiązany jest do zachowania swojego Hasła w ścisłej poufności, nieprzekazywania go osobom trzecim. Klientowi przysługuje możliwość zmiany Hasła.
 12. INFOLINIA - oznacza: centrum obsługi Klientów pod numerem telefonu, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, pod nr tel. +48 501 510 510.

III. Umowa Sprzedaży - Warunki zawierania

 1. Zamawiający może złożyć Zamówienie poprzez:
  a) stronę www.krzeptowki.pl
  b) wiadomość na pocztą elektroniczną
  c) rozmowę telefoniczną
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą, następuje dopiero po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 3. W odpowiedzi na złożone Zamówienie, Sprzedawca przesyła do Zamawiającego wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem, jednocześnie Sprzedającemu przysługuje prawo do anulowania Zamówienia bądź częściowej realizacji Zamówienia w przypadku braku możliwości pełnej realizacji, tj. dostarczenia wszystkich zamówionych produktów lub usług.
 4. Umowa jest zawarta z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę we wskazanym przez Sprzedawcę zakresie realizacji, który zostaje przekazany Zamawiającemu pocztą elektroniczną.
 5. Promocje Sprzedawcy nie łączą się, chyba, że wyraźnie podana jest inna informacja na stronie www.krzeptowki.pl
 6. Anulowanie zamówienia.
  a) dokonanie anulacji Zamówienia jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail z niezbędnymi danymi, tj. tj. Imię i nazwisko, numer telefonu, adres.
  b) anulacje można kierować na adres e-mail Sprzedawcy, tj.: info@krzeptowki.pl
 1. Termin i realizacja Zamówienia
 1. Poprawnie złożone i opłacone Zamówienie będzie zrealizowane w terminie podanym w wiadomości e-mail wysłanej do Zamawiającego. Opłacenie Zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z akceptacją terminu realizacji Zamówienia.
 1. Odstąpienie od umowy - prawa i obowiązki
 1. Zamawiąjącemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni (14 dni od daty, kiedy Zamawiający wszedł w posiadanie zamówionych Produktów) bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny.Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko Zamawiającemu, który niezwłocznie poinformuje Sprzedającego o swojej decyzji za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres info@krzeptowki.pl podając wszelkie niezbędne informacje, tj. imię i nazwisko, numer, zamówienia, numer telefonu i adres).
 3. Odstąpienie od umowy jest równoznaczne z tym, że Zamawiający ma obowiązek zwrócić towary objęte odstąpieniem w stanie niezmienionym i uczynić to niezwłocznie na adres Sprzedawcy (nie później niż w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy). 
 4. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy nie przysługuje mu w przypadkach umowy, gdzie przedmiotem świadczenia jest Produkt lub Usługa będące usługą noclegową zarezerwowaną w konkretnym terminie.
 1. Prawo do odmowy realizacji zamówienia

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia (całościowego lub częściowego) w poniższych sytuacjach::

 1. Trudność z ustaleniem tożsamości Zamawiającego.
 2. Sprzedawca nie uzyskał koniecznego potwierdzenia ze strony Zamawiającego a wystąpiły zmiany - np. w czasie realizacji lub dostępności Produktów czy Usług.
 3. Zamawiający nie zaakceptował lub łamie postanowienia tego Regulaminu.

VII. Płatności

 1. Wszystkie Ceny na stronie www.krzeptowki.pl przedstawione są w walucie polskich złotych i zawierają już podatek (ceny brutto).
 2. Każde Zamówienie zawiera także Dowód zakupu, jakim jest paragon lub faktura VAT (tylko jeśli Zamawiający podał taką informację w trakcie składania Zamówienia. Jeśli prośba o fakturę VAT nie została wysłana razem z Zamówieniem a Sprzedający wystawił już paragon to nie ma możliwości zmiany na fakturę VAT).
 3. By Zamówienie mogło zostać zrealizowane, Kupujący, który nie jest osobą fizyczną upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy a także w formie elektronicznej.
 4. Zamawiającemu przysługuje wybór metody płatności spośród metod oferowanych przez Sprzedającego, tj.: płatność internetowa za pomocą systemu Tpay (bezpośrednio na stronie internetowe www.krzeptowki.pl lub w poprzez udostępniony przez Sprzedawcę zaszyfrowany link do płatności w przypadku złożenia Zamówienia drogą mailową lub telefoniczną).
 5. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator Tpay. System płatności Tpay należy do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357, Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
 6. Zamawiającemu przysługuje wybór metody dostawy spośród oferowanych metod przez Sprzedającego, koszty każdej metody dostawy przedstawione są do wiadomości Sprzedającego w trakcie dokonywania Zamówienia.

VIII. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. W przypadku wystąpienia różnic otrzymanych Produktów lub Usług względem zawartej Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany, żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Warunkiem skorzystania z wymienionych praw jest niezwłoczne powiadomienie o tym Sprzedającego w terminie najpóźniej do 3 dni od dnia, kiedy Zamawiający wszedł w posiadanie zamówionych Produktów lub 1 godzina od momentu zameldowania w obiekcie w przypadku usługi noclegowej. Powiadomienie Sprzedawcy może odbyć się drogą mailową lub telefoniczną.
 2. Sprzedający ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą mailową nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Brak kontaktu ze strony Sprzedającego jest równoznaczny z pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zwraca Zamawiającemu wpłacone na poczet objętych reklamacją produktów lub usług, płatności w terminie 7 dni od daty decyzji pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 3. Podstawą reklamacji ani zwrotów nie mogą być różnice pomiędzy zdjęciem na stronie www.krzeptowki.pl a rzeczywistym wyglądem Produktów lub Usług. Zdjęcia zamieszczane na stronie www.krzeptowki.pl mają jedynie charakter przybliżonej prezentacji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podawane przez Klienta bezprawne lub nieprawdziwe informacje a w przypadku stwierdzenia wystąpienia takich treści, Sprzedajęcemu przysługuje prawo do odmowy realizacji Zamówienia.
 2. W przypadku niedostarczenia wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail (wynikający z błędnego podania adresu, blokowania lub usuwanie e-maili przez oprogramowanie używane przez Klienta lub administratorów serwerów pocztowych) Sprzedawca nie ponosi za to odpowiedzialności.
 3. Dane osobowe:
  a) Złożenie zamówienia u Sprzedawcy jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie przez Sprzedawcę (KRZEPTÓWKI Sp. z o.o.) danych osobowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówień i komunikacji z Klientem.
  b) administratorem Danych Osobowych jest www,krzeptowki.pl. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. z 2016 roku, poz 922) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  c) dane osobowe przechowywane są w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osobom, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich modyfikacji.
  d) w przypadku stwierdzenia niezgodności w swoich danych ze stanem faktycznym, Zamawiający może wysłać prośbę o ich korektę na adres info@krzeptowki.pl. Klientowi przysługuje prawo do żądania usunięcia swoich danych a Sprzedającemu prawo do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu ustalenia autentyczności wysłanego żądania.
  e) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili, które są bezpośrednio związane z poprawną realizacją zamówienia złożonego przez Klienta a także tych, które dotyczą technicznych zmian na jego koncie.
  f) Sprzedawca nigdy nie będzie wysyłać e-maili z prośbą o weryfikację danych klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta swoich danych na stronach internetowych, które imitują oryginalną witrynę www.krzeptowki.pl
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu w przypadku zmiany cennika, przepisów prawa lub w celu usprawnienia funkcjonowania witryny. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia Regulaminu na stronie internetowej www.krzeptowki.pl. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad aktualnego Regulaminu, każdorazowe zawarcie Umowy Sprzedaży jest równoznaczne z tym, że Klient zapoznał się i akceptuje aktualny Regulamin wraz z jego postanowieniami. Sprzedawca nie ma obowiązku informowania Klientów o zmianach w Regulaminie. Klienci mogą znaleźć aktualny Regulamin w każdym czasie za pomocą aktywnego linku na stronie głównej Sklepu Internetowego. Klient potwierdza, że z łatwością może zapoznać się z Regulaminem, pobrać jego treść, przechowywać go i odtwarzać. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Brak obowiązku informacji Klientów o zmianach w regulaminie nie dotyczy postanowień o celach przetwarzania gromadzonych danych osobowych.
 5. Wszelkie ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy, a w innych przypadkach przez sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez kontakt z organami ochrony praw konsumentów.

Poczuj klimat Tatra House


Jedno zdjęcie mówi więcej niż tysiąc słów, zobacz zdjęcia i poczuj klimat jaki panuje w Pensjonacie Tatra House.

Rezerwuj